Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай (2020-11-13)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй