Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-06-03)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах /
2022-06-03 баталсан
2021-04-08 өргөн барьсан
Санаачлагч: УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр нарын гурван гишүүн
Хууль унших