WWW.UIH.MN талбарыг ашиглах заавар

Уг талбар нь төлөөлөгчдөд тавих иргэдийн хяналтыг дэмжих, хялбаршуулах, төлөөллийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилготой. 

Та бүхэн гишүүний профайл хэсэгт УИХ-ын гишүүний намтар, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, улс төрийн үзэл баримтлал, ирц, хуулийн төсөлд өгсөн саналын мэдээллийг тус бүр харах боломжтой.