Хандив

Монгол улсын харъяат, 18 нас хүрсэн иргэн www.uih.mn талбарын үйл ажиллагааг дэмжиж хандив өргөх боломжтой. Хандивыг зарцуулах төлөвлөгөө, хандивын зарцуулалт ил тод байна.

Хандивыг "Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв"-ийн дансанд шилжүүлнэ.

Банк: Ариг банк

Дансны нэр: "Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв" ТББ

Данс: 2101014774

Бүх банкны аппликейшнээс Qpay-ээр төлөх бол доорх кодыг уншуулна уу.

Гүйлгээний утга дээр нэр болон хандивын эх сурвалж, зарцуулалтын тайланг хүлээн авах и-мэйл хаяг зэргийг заавал бичнэ үү. Гүйлгээний утга зөрүүтэй хандивыг буцаан шилжүүлэх болно.