WWW.UIH.MN-нь төлөөллийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, иргэдийн хяналтыг дэмжих зорилготой хараат бус, ашгийн бус талбар юм. Уг төслийг "Цогц Хөгжлийн Үндэсний Төв" хэрэгжүүлж байна.