Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2023-07-07)
/Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах/
2023-07-07 баталсан
2023-01-18 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших