Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлт (2023-05-31)
/Хуульд өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-05-31 баталсан
2023-05-03 өргөн барьсан
Хууль унших