Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2021-04-02)
/Дагаж өөрчлөгдсөн хууль/
2021-04-02 баталсан
2020-05-07 өргөн барьсан
Санаачлагч: Д.Цогтбаатар
Хууль унших