Нийтийн өргөдлийн талаар авах арга хэмжээний тухай (2023-11-10)
/Улсын их хурлын тогтоол/
Тогтоол унших