Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай (2020-12-04)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй