Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-04)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй