Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай (2020-12-24)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй