Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай (2020-12-24)
/Бие даасан хууль/
2020-12-24 баталсан
2019-12-02 өргөн барьсан
Санаачлагч: Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалан, Ж.Ганбаатар
Хууль унших