Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-24)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй