Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-25)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй