Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай (2020-12-31)
2020-12-31 баталсан
өргөн барьсан
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл