Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай (2020-12-31)
/Бие даасан хууль/
2020-12-31 баталсан
2020-12-17 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших