Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийг торгох шийтгэл, алдангиас чөлөөлөх тухай (2020-12-31)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй