Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2020-12-31)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй