Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай (2022-12-09)
/Бие даасан хууль/
2022-12-09 баталсан
2022-04-25 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших