Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-12-23)
2022-12-23 баталсан
2021-01-08 өргөн барьсан
Хууль унших