Патентын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) (2021-05-06)
/шинэчилсэн найруулга/
2021-05-06 баталсан
2020-12-01 өргөн барьсан
Хууль унших