Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-06-10)
/Хууль нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2022-06-10 баталсан
2022-04-05 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл