Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2020-11-06)
Дэмжсэн
Татгалзсан
Оролцоогүй
Тодорхойгүй