Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай (2023-07-07)
/Шинэчилсэн найруулга/
2023-07-07 баталсан
2022-12-28 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших