Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ (2023-06-16)
/Шинэчилсэн найруулга/
2023-06-16 баталсан
2022-12-14 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших