Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль (2023-11-10)
/Бие даасан хууль/
2023-11-10 баталсан
2023-10-19 өргөн барьсан
Хууль санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших