Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах тухай (2023-12-07)
/Бие даасан хууль/
2023-12-07 баталсан
2023-10-31 өргөн барьсан
МУ-ын Засгийн газар
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцооны судалгаа
Тухайн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ
Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа