Гэр бүлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ ()
/Шинэчилсэн найруулга/
2023-11-03 өргөн барьсан
Иргэдийн оролцоо

Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг өргөн барьсантай холбогдуулан дараах холбоосоор орж хуулийн төсөлд саналаа өгнө үү.

https://d.parliament.mn/tusul/b6f7905f-c093-403c-b3dc-f7c996791791

Монгол улсын хууль тогтоомжийн тухай хуульд зааснаар хуулийн төсөл санаачлагч нь: 

  • 9.4.Хууль санаачлагч хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад шаардлагатай тооцоо, судалгаа, мэдээ, баримтыг холбогдох хуулийн этгээд, албан тушаалтнаас гаргуулан авах эрхтэй.
  • 9.5.Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах явцад холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн болон судалгааны байгууллага, шинжээч, эрдэмтэн, иргэн, хуулийн этгээдээс санал авч, төсөл боловсруулахад харгалзан үзнэ... гэж заасан.