Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ()
/Нэмэлт, өөрчлөлт/
Санаачилсан: Ш.Адьшаа
Иргэдийн оролцоо

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулж буйтай холбогдуулан дараах холбоосоор орж хуулийн төсөлд саналаа өгнө үү.

https://d.parliament.mn/tusul/41bc6eac-2cef-466f-9654-ed3d2fadd65e 

Монгол улсын хууль тогтоомжийн тухай хуульд зааснаар хуулийн төсөл санаачлагч нь: 

9.4.Хууль санаачлагч хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад шаардлагатай тооцоо, судалгаа, мэдээ, баримтыг холбогдох хуулийн этгээд, албан тушаалтнаас гаргуулан авах эрхтэй.

9.5.Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах явцад холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн болон судалгааны байгууллага, шинжээч, эрдэмтэн, иргэн, хуулийн этгээдээс санал авч, төсөл боловсруулахад харгалзан үзнэ... гэж заасан.