КОНВЕНЦЫН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ (Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль) (2023-12-15)
2023-12-15 баталсан
Хууль унших