Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл ()
/Шинэчилсэн найруулга/
2023-06-23 өргөн барьсан
Монгол Улсын Засгийн газар
Судалгаа, тооцоо
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийн тандан судалгаа
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлсэн судалгааны тайлан