БИЧИЛ ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ()
Судалгаа, тооцоо
Тандан судалгаа