БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ()
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл