ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (2024-01-17)
2024-01-17 баталсан
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
дагалдах өөрчлөлтүүд төсөл