Ургамлын эрүүл мэнд, ургамал хамгааллын тухай хуулийн төсөл ()
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
дагалдах өөрчлөлт