Шүүх байгуулах тухай хуулийн төсөл /Шинэчилсэн найруулга/ ()
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
Дагалдаж өөрчлөлт оруулах төсөл