ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ()
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл