ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (2024-01-17)
2024-01-17 баталсан
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөний судалгаа