ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Т.Энхтүвшин
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл
Мэдээлэл оруулаагүй