Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл ()
Засгийн газар
Дагалдаж өөрчлөлт оруулсан хууль тогтоомж
Дагалдаж өөрчлөлт оруулах төсөл