ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөний судалгаа