ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Д.Ганбат
Судалгаа, тооцоо
Тандан судалгаа