МАЛЧНЫ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ()
УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэн
Судалгаа, тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөний судалгаа