Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2023 оны биелэлт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2023 оны хэрэгжилт, Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан ()
2024-03-14 өргөн барьсан
Засгийн газар
Холбогдох бичиг баримт
2023 оны жилийн төлөвлөгөөнд хийсэн аудитын тайлан
2023 оны хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээний тайлан
бусад
бусад тайлан
Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт, үнэлгээний тайлан
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022-2023 оны хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээний тайлан
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан
Таван жилийн үндсэн чиглэлийн зорилго, зорилтын 2023 оны хэрэгжилт
Таван жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай
Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээний тайлан