Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (2022-12-23)
/Хууль нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай/
2022-12-23 баталсан
2022-03-11 өргөн барьсан
Хууль унших