Монгол Улсын Шүүхийн тухай Шинэчилсэн найруулга хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай (2023-01-20)
/Хуульд өөрчлөлт оруулах тухай/
2023-01-20 баталсан
2023-01-18 өргөн барьсан
Санаачлагч: Засгийн газар
Хууль унших