Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай ()
/Нэмэлт өөрчлөлт/
2023-10-23 өргөн барьсан
Монгол улсын засгийн газар
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцооны тайлан
Үр нөлөөний тайлан
Хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагын урьдчилан тандан судалгаа