Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл ()
/Шинэчилсэн найруулга/
2023-06-23 өргөн барьсан
Монгол Улсын Засгийн газар
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл