Ургамлын эрүүл мэнд, ургамал хамгааллын тухай хуулийн төсөл ()
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл