Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл ()
Засгийн газар
Үзэл баримтлал, хуулийн төсөл