Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл ()
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөний судалгаа