Хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хуулийн төсөл ()
УИХ-ын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ, Л.Энх-Амгалан
Судалгаа, тооцоо
Зардлын тооцоо
Тандан судалгаа
Үр нөлөөний судалгаа